Zaproszenie na IV Walne Zebranie Członków Federacji LGD Pomorza Zachodniego

Zarząd Federacji na podstawie Statutu Federacji § 16 ust. 4 oraz § 17 ust. 4  pkt. 6 zaprasza na II Walne Zebranie Członków Federacji Lokalnych Grup Działania Pomorza Zachodniego, które odbędzie się w dniu 25 września 2020 r. (piątek) o godz. godz. 11.00 w Starostwie Powiatowym w Świdwinie (sala posiedzeń) (drugi termin o godz. 11.15).

Proponowany porządek obrad:

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania. Przywitanie obecnych gości.
 2. Wybór prezydium zebrania (przewodniczący i sekretarz).
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały nr IV/01/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Federacji LGD Pomorza Zachodniego za 2019 r.
 5. Podjęcie uchwały nr IV/02/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Federacji LGD Pomorza Zachodniego za 2019 r.
 6. Podjęcie uchwały nr IV/03/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Federacji LGD Pomorza Zachodniego za 2019 r. przekazania zysku netto za 2019 r.
 7. Podjęcie uchwały nr IV/04/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Federacji LGD Pomorza Zachodniego za 2019 r.
 8. Sprawy różne:
  -Nowe rozporządzenia MRiRW dla 19.2 – omówienie
  -Podsumowanie wdrażania LSR w Województwie Zachodniopomorskim
  -Prace nad Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2012-2027
  -Polska Sieć LGD – WZC w dniu 29.09.2020
 9. Zamknięcie obrad

Uprzejmie prosimy o punktualne przybycie w celu uregulowania kwestii formalnych. Osoby chcące uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków, za pośrednictwem pełnomocników, prosimy o złożenie stosownych dokumentów przy rejestracji uczestników, przed wejściem na salę.

Prezydent Federacji LGD Pomorza Zachodniego - Ireneusz Kostka